Plinius

søndag, april 8, 2007

SK 14/07: Bibliotekforskning 2007

Filed under: forskning — plinius @ 7:06 am

besok06kart1.jpg Bibliotekfaget er ikke et teoretisk, men et praktisk fag. Bibliotek og bibliotekarer utgjør et praksisfelt. Det som binder dette fellesskapet sammen, og som skiller dem fra andre sosiale fellesskap, er de spesifikke oppgavene bibliotekene ivaretar og de særegne ferdighetene bibliotekarene utøver. Den praktiske kunnskapen bibliotekarene forvalter må realiseres gjennom handling. Ett er et Søkart at forstå, et annet Skib at føre.

besok06kode.jpgKartet viser antall besøk per innbygger i 2006. De rødeste kommunene ligger høyest – fra 5,6 besøk og oppover. Du finner detaljene i tabellen til høyre. Kilde: SSB – og jeg er virkelig imponert over de nye grafiske presentasjonsmulighetene!

Det betyr at bibliotekforskningen må vurderes ut fra andre kriterier og verdiskalaer enn den disiplinorienterte akademiske forskning, der det (som ideal) er kunnskap og innsikt for kunnskapens egen skyld som står i sentrum.

Fragmentert forskning

Det vi har av forskning på bibliotekfeltet virker ofte fragmentert og usammenhengende. Det enkelte prosjekt og den enkelte publikasjon kan være solid nok – men jeg savner svært ofte en overordnet faglig forståelse. De faglige samtalene om bibliotek løper på kryss og tvers, fordi deltakerne mangler felles referanserammer. Vi forsøker å snakke sammen, men er uenige om samtalespillets regler.

Resultatet blir som et dansegulv der alle følger sin egen rytme. Kunnskapen kan ikke kumuleres, siden de enkelte kunnskapsbitene ikke passer inn i en overordnet kognitiv og diskursiv struktur. Vi mangler en normalvitenskap, for å bruke Kuhns uttrykk.

Lokale og personlige rammer

I en slik situasjon må hver enkelt forsker, eller hvert enkelt fagmiljø, definere sine egne rammer. Vi kan jo ikke skrive, snakke eller tenke i et begrepsmessig vakuum, helt uten forutsetninger. Vi kunne selvsagt ønske at bibliotekfeltet som helhet skal akseptere akkurat våre rammer. Men slik tenker alle de andre også.

Dette problemet er uløselig så lenge vi prøver å skape en teoretisk basis for faget. Det som binder de praktiske fagene sammen, er ikke teori og forskningsmetodikk, men felles arbeidsoppgaver, tiltak, systemer og prosedyrer.utlan06.jpg

Kartet til høyre viser antall utlån per innbygger i 2006.

Fellesskap i praksis

Bibliotek og bibliotekarer opplever samhørighet fordi de arbeider med likeartede oppgaver i likeartede miljøer. De må forholde seg til samme katalog- og fjernlånssystemer (Bibsys, Bibliofil,kodeutlan06.jpg Mikromarc), til samme lover og regelverk (Dewey, MARC, Bibliotekloven), til samme statlige organer (ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket, Kultur- og Kunnskapsdepartement).

Slik er det også i de andre profesjonsyrkene. Leger og lærere, sosionomer og sykepleiere, arkitekter og ingeniører snakker lett og lekende med sine kolleger fordi de deltar i en felles praksis. De kan godt være uenige i valg og vinklinger, men alle er fortrolige med gjenstandene og relasjonene i samtalefeltet. Faglige samtaler bryter først sammen når folk er uenige om hva det er relevant å diskutere.

Forankring og forbedring

Skal den fragmenterte bibliotekforskningen samles, bør den forankres i praksisfellesskapet. Det betyr å knytte forskningen til det som allerede er felles – og å rette prosjektene inn mot forbedring og utvikling av etablerte arbeidsformer, systemer og prosedyrer. Om dette arbeidet skal kalles forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid, er ikke så viktig.

I Akademia rangerer grunnforskning høyere enn anvendt forskning og anvendt forskning høyere enn det jordnære, praktiske utviklingsarbeid. Og slik bør det sikkert være, i Akademias perspektiv. De store, overgripende teoriene – Galilei og Newton, Darwin og Mendeljev, Weber og Gödel, Freud og Keynes – fortjener sin plass på pidestallen.

Men bibliotekfagets framskritt er knyttet til det praktiske liv. Faget er brukerrettet. De dypeste og mest subtile informasjonsteorier har ingen verdi hvis brukerne ikke opplever noen praktisk forskjell. Bibliotekforskningens mål er en forbedret praksis, til nytte og gavn og jublende glede for brukerne. Den nye praksisen må gjerne være overskridende – men brukeren må delta når vi skrider framover.

Kunnskap om bruk og betydning

Kunnskap om bruken må altså stå øverst på prioritetslisten. Det vi først og fremst trenger å kartlegge, er hva brukernes faktisk oppnår ved å bruke bibliotekets tjenester. Det er denne kunnskapen som gir forskningen retning.

Bibliotekprofesjonens bidrag til brukernes hverdag tilsvarer legenes bidrag til helse og lærernes bidrag til kunnskap og læring. Det er dette vi står og faller med. Skal bibliotekene bli bedre, må vi vite hvilke tjenester som fungerer bra og hvilke som fungerer dårlig.

Hittil har svært mange brukerundersøkelser dreid seg om tilfredshet. Det er ikke meningsløst å undersøke hva folk mener om bibliotekene, men det er viktigere å kartlegge den faktiske bruken og hva den fører til. Slik er det i medisinen også. Hva folk måtte mene om leger, sykehus og behandlingsformer er mindre viktig enn deres helsetilstand – før og etter behandling.

Forskningsdesign

Den medisinske forskningen kan også lære oss skepsis i forhold til publikums egne vurderinger. Alle piller har en gunstig effekt, selv om de består av lutter stivelse og sukker. Placebo -effekten i medisinen, og Hawthorne -effekten i sosiologien, er kjente snubletråder når vi skal vurdere virkningene av ulike tiltak. Det finnes mange andre feller.

Norsk bibliotekforskning er under oppbygging. og mange prosjekter har vært gjennomført med – skal vi si – svært enkel design. For å bygge en solid kunnskapsbasis, kan vi lære av helseforskningen, som etter hvert har kommet svært langt når det gjelder kritisk og systematisk bruk av empiri.

Kunnskapsbasert praksis

Og vi kan vel si at det er i ferd med å skje. Det vi kaller kunnskapsbasert bibliotekpraksis (evidence based librarianship), er en modell for kunnskapsutvikling som er hentet fra helsefagene (evidence based medicine – EBM, evidence based nursing ), men som også har vakt interesse i pedagogiske miljøer (evidence based teaching/education).

Mye medisinsk forskning har også en spredt og lite oversiktlig karakter. Medisin er et stort fagfelt, med aktive forskere og omfattende publisering over hele verden. Mange av prosjektene foregår innenfor en praktisk kontekst.

Den farmasøytiske industrien har et anvendt, for ikke å si økonomisk, perspektiv når den forsker på nye legemidler. En stor del av de som underviser og forsker i medisin på universitetene, opprettholder samtidig en klinisk praksis. Universitetssykehusene og de praktiserende legene forsker på sine pasienter.

Kollektiv kunnskapsproduksjon

For å finne fram til de beste behandlingsmetodene, er det nødvendig å gjennomgå og systematisere alle relevante studier som angår et bestemt problem. Det er dette vi kaller Cochrane-studier (Wikipedia: Cochrane collaboration ). Cochrane-metodikken er det viktigste grunnlaget for EBM.

Evidence based medicine dreier seg altså om kunnskapsproduksjon på et kollektivt nivå – over den enkelte forsker og det enkelte prosjekt. Det er summen av studier som skal legges til grunn.

En gjennomgang av publikasjonene kan også avdekke mangel på kunnskap. Resultatene kan være så vage og motstridende, at det er umulig å trekker noen klare konklusjoner. Slik «negativ kunnskap» er også viktig. Den kan bidra til mer nøkterne faglige debatter.og forhindre satsing på svært usikre tiltak.

Kunnskap som prosess

Selv om ordet kunnskapsbasert har slått an i Norge, vil jeg også bruke termene evidens og evidensbasert. De uttrykker i høyere grad kunnskapens midlertidige og motsetningsfylte karakter. I rettssaker er det dommerne og juryen som må «judge the evidence» og foreta et valg. I medisinen er det grupper av fagfolk som må vurdere undersøkelsene og – forhåpentligvis – komme fram til en konsensus. I begge tilfeller blir kunnskapen etablert gjennom sosiale prosesser.

Både rettsvesenet og vitenskapen kan ta feil. Men vi er nødt til å handle – og må klare oss med den best mulige kunnskap som er tilgjengelig her og nå. Det er lett å se at bibliotekfeltet har kommet kort når det gjelder systematisk innhenting og bruk av kunnskap. Men det gjelder i like høy grad fag som undervisning, sykepleie, sosialt arbeid og ledelse. Begrepet evidence-based medicine ble først brukt i 1992. Boka som startet bevegelsen – Cochranes Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services – kom ut i 1972.

Langsiktig oppgave

Det å utvikle en evidensbasert bibliotekpraksis i Norge er åpenbart et langsiktig prosjekt. Oppgaven vil kreve en innsats fra alle de sentrale bibliotekaktørene, ikke bare fra de få som arbeider med utdanning og forskning. Cochrane-metodikken dreier seg jo ikke om forskning i og for seg, men om koplingen mellom kunnskapsutvikling og bibliotekenes løpende praksis.

Det er heller ikke slik at kunnskapen komme fra nye forskningsprosjekter. Det potensielle kunnskapstilfanget er stort. Den relevante kunnskapen finnes og skapes i mange ulike sammenhenger. I tillegg til å styrke den norske bibliotekforskningen bør vi satse både tid og energi på å utnytte:

 • Den løpende bibliotekstatistikken
 • Praktisk rettede utviklingsprosjekter i bibliotekmiljøet
 • FoU-resultater fra andre lands bibliotek- og informasjonsforskning

Nye og brukte data

På dette området kan det være en viss motsetning mellom Akademias preferanse for helt nye resultater og praksisfeltets behov for dokumentert viten – uansett hvor den stammer fra. Men motsetningen kan overvinnes.

Profesjonenes egenart er knyttet til «den informerte handling». Det vi bærer med oss av teori, manifesterer seg i vår praktiske omgang med mennesker og materiell. Profesjonsforskningen bør ta sikte på å forbedre den operative praksis – og forskningens resultater bør vurderes deretter.

Praksisutviklingen forutsetter et kunnskapsgrunnlag, men kunnskapen må også bringes til feltet gjennom formidling, opplæring, nettverksbygging og faglig mobilisering. Den sosiale spredningsprosessen kan være like krevende som den foregående kampen med metoder, data og begrepsbegreper. Begge bør dokumenteres, og begge gir grunnlag for ny innsikt.

Hva er kunnskapsstatus?

Bibliotekreform 2014 varsler en beviss satsing på kunnskap og kompetanse i bibliotekfeltet. Da tror jeg vi er tjent med en kartlegging av kunnskaps- og formidlingsstatus på de fire feltene jeg har nevnt

 • Norsk bibliotekforskning
 • Norsk bibliotekstatistikk
 • Norske utviklingsprosjekter
 • Relevante resultater fra andre land

Vi bør vite så noenlunde hva vi vet – før vi kaster oss over det vi ikke vet.

Dette bør vi vite

Kunnskapen kan organiseres på mange måter – det vet alle bibliotekarer. Nedenfor har jeg lagt hovedvekten på aktørene i feltet – altså brukerne og bibliotekenes organisasjoner. Det vi trenger, sier jeg da, kan grupperes slik:

 • Kunnskap om brukernes handlinger – dvs. deres faktiske bruk av bibliotektjenester
  • Brukernes samspill med det fysiske biblioteket
  • Brukernes samspill med de virtuelle tjenestene
 • Kunnskap om brukernes holdninger – dvs. deres ønsker, vurderinger og forventninger
 • Kunnskap om bibliotekenes betydning for brukerne og samfunnet
 • Kunnskap om bibliotekenes ressurser
 • Kunnskap om de sentrale biblioteksystemene (katalogsystemene, KOSTRA, ABM-statistikken)
 • Kunnskap om de sentrale aktørene innenfor bibliotekfeltet (organisasjoner, personer og nettverk)
 • Kunnskap om bibliotekets tekniske omverden
 • Kunnskap om bibliotekets sosiale omverden

Noe av dette er gjort i forbindelse med den nye bibliotekutredningen. Men mye står igjen.

Som statistiker av lyst og legning er jeg særlig opptatt av den statistiske biten – som også innebærer kartlegging av andre lands bibliotekstatistikk. Den norske bibliotekutviklingen har svært mange paralleller utenfor Norge – og utenlandske data og analyser kan med hell brukes til å fylle hullene i vår lokale kunnskap om fag- og folkebibliotek.

Ressurser

Plinius

12 kommentarer »

 1. I meldinga di på FBP-lista varsla du, Tord, om et «bibliotekforskningens veivalg». Når jeg har lest blogginnlegget ditt kan jeg ikke se så mange virkelig store motsigelser = veier å velge mellom? Derimot avslutter du med ei nærmest uttømmende smørbrødliste over ting det bør forskes i (det eneste jeg ikke finner i farta er bibliotekhistorie). Jeg vil da spørre deg konkret; hvilke norske doktorgrader på bibliotekområdet ramler utafor dette?

  Likevel: Det jeg oppfatter er at du ønsker mer fokus på tjenester og brukeratferd, for å oppnå bedre tjenester. Men biblioteka bruker i dag i økende grad ANDRES verktøy og tjenester. Unntaket er bibliotekkatalogen, og der handler det også stadig mer om integrering mellom katalogdata og ANNET stoff på Nettet. For meg ser det da ut som om studiet av DE ANDRE – omvæla, på godt østnorsk – blir avgjørende viktig. Det er jo bare 2 prosent av web-brukerne som starter et infosøk i bibliotekkatalogen (Pors). Er det da viktigst å finslipe våre egne verktøy? Jeg bare spør, sikkert ganske naivt også, men Tord og andre bør kunne bidra til større tydelighet på dette?

  På SB/SBS/SBIH/JBI var det noe som het «Bibliotek og samfunn». DET høres viktig ut for meg, fortsatt.

  Kommentar av Anders Ericson — mandag, april 9, 2007 @ 10:05 am

 2. Hei Anders – og takk for kommentar. Dette er viktig stoff, og jeg håper vi (mange) kan diskutere forskningsstrategiene framover. Ganske kort her og nå (9. april): det du kaller «smørbrødlista» er ikke ment som et forskningsaprogram, men som et utgangspunkt for å foreta prioriteringer.

  I dag ville jeg sette kunnskap om brukernes handlinger («hvordan de utnytter – eller unngår – våre tjenester») på førsteplass.

  Bibliotekets betydning er prinsippielt viktigere, men er langt mer krevende å forske på.

  Jeg tror generelt det ville være en fordel å dreie forskningen bort fra studiet av holdninger – og i langt større grad se på handlinger.

  Vi har alt for få systematiske studier av bibliotekenes ressurser – og av sammenhengen mellom ressurser og bruk. Mange utviklingsprosjekter har i og for seg dette som tema – men prosjekterfaringene blir i liten grad samlet inn a la Cochrane. Jeg ser dette som en naturlig oppgave for ABM-utvikling, men gjerne i allianse med forskningsmiljøene.

  Når det gjelder kunnskap om systemene, aktørene og omverdenen, tror jeg mer på å arbeide med foreliggende data enn å sette i gang forskningsprosjekter. Vi trenger ikke å forske på Bibsys og Bibliofil, Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen, Web 2.0 og Kvalitetsreformen – men å diskutere dem i et analytisk og strategisk perspektiv.

  Forholdet mellom bibliotek og samfunn er grunnleggende viktig (se Plinius 2. påskedag: Gjør det enkelt! …) – men jeg vil skille mellom spesifikke forskningsbehov og mer generelle behov for analyse.

  Når det gjelder doktorgradene, har de, fram til i dag, vært rettet mot kvalifisering – ikke mot forbedring av praksis. Nå er grunnmuren lagt. Grunnlaget for å drive bibliotekforskning er mye bedre i dag enn for ti år siden.

  Spørsmålet er: hva gjør vi nå? Og det er her jeg vil vektlegge den reelle (og ikke bare intenderte) koplingen til praksis. Den bibliotekforskningen som ikke bidrar til endring, kan være utmerket forskning – men den er ikke profesjonsforskning, slik jeg bruker dette begrepet.

  I Bibliotekforskning 2007 har jeg prøvd å summere opp en del ideer som har summet rundt i hodet siden i høst – og jeg håper posten blir lest i sammenheng med de andre Plinius-innleggene om forholdet mellom teori og praksis (nederst – under Ressurser).

  Hvis folk også leser Ragnar Audunsons IFLA-paper fra 2004, blir jeg glad. Jeg er enig med Ragnar i mye, men slett ikke i alt. Og det er jo et godt utgangspunkt for debatt.

  Kommentar av plinius — mandag, april 9, 2007 @ 12:02 pm

 3. […] Bibliotekforskning 2007  […]

  Tilbakeping av P 91/07: Hvem bestemmer bibliotekets egenart? « Plinius — tirsdag, april 10, 2007 @ 8:09 am

 4. […] begynner statistikken å utvikle seg til et styringssystem.  Vi trenger også mere forskning (Bibliotekforskning 2007), men bibliotekstatistikken vil nok forbli vår viktigste kilde til kunnskap om yrket og […]

  Tilbakeping av SK 15/07: Bibliotekstatistikk 2007 « Plinius — søndag, april 15, 2007 @ 6:35 am

 5. […] Bibliotekforskning 2007 (in Norwegian) I argue that librarianship, as a professional service, requires a type of research […]

  Tilbakeping av P 99/07: Forskning om folkebibliotek « Plinius — torsdag, april 19, 2007 @ 7:21 am

 6. […] Bibliotekforskning 2007 (in Norwegian) I argue that librarianship, as a professional field of service, requires a type of […]

  Tilbakeping av PL 17/07 « Pliny the Librarian — lørdag, mai 5, 2007 @ 8:03 pm

 7. […] har skrevet om dette tidligere – i Bibliotekforskning 2007 – og kom tilbake fra Sverige “styrket i troen”. Med andre ord: forskning om […]

  Tilbakeping av SK 19/07: Forskning om folkebibliotek « Plinius — søndag, mai 13, 2007 @ 1:03 pm

 8. […] Bibliotek-Norges dagsorden: Utdanning, KOSTRA, digitalisering, BIBSYS, bibliotek 2.0 …- 14/07. Bibliotekforning 2007. Det er koplingen til praksis som […]

  Tilbakeping av P 172/07: Første halvår - i 2006 og i 2007 « Plinius — onsdag, juli 11, 2007 @ 10:59 am

 9. […] Bibliotekforskning 2007 […]

  Tilbakeping av SK 41/07: Forskere og folkebibliotek - i København « Plinius — søndag, oktober 14, 2007 @ 1:14 pm

 10. […] Bibliotekforskning 2007 […]

  Tilbakeping av SK 43/07: Det nordiske bibliotekfeltet « Plinius — søndag, oktober 28, 2007 @ 12:09 pm

 11. […] Bibliotekforskning 2007 […]

  Tilbakeping av SK 12/08: Kunnskapssamfunn 2008 « Plinius — søndag, mars 23, 2008 @ 1:42 am

 12. […] Bibliotekforskning 2007 […]

  Tilbakeping av SK 14/08: Brukerundersøkelser 2008 « Plinius — søndag, april 6, 2008 @ 9:51 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: