Plinius

onsdag, april 18, 2007

P 98/07: NBF uttaler seg med tyngde

Filed under: Bibliotekreform 2014 — plinius @ 6:06 am

stoler.jpgNorsk Bibliotekforening (NBF) har levert en omfattende, men stram og poengtert, høringsuttalelse til bibliotekutredningen. Alle bibliotekinteresserte bør lese hele dokumentet. Her kan jeg bare løfte fram noen få punkter

NBF er meget skeptisk til at det skal utvikles en ABM-portal.

Hele ABM-begrepet er en politisk konstruksjon – ovenfra og ned. Det finnes ingen ABM-profesjon og knapt nok et ABM-miljø. Museums-Norge er (dessverre) dypt uinteressert i bibliotek-Norge. Vi kan – som NBF viser – samarbeide med de fleste, men vi trenger ikke sove i samme seng.

ABM-strategien skaper en voksende avstand mellom folkebibliotekene på den ene siden og fagbibliotekene på den andre. Bibliotekenes viktigste samarbeidspartnere finnes i utdanningssektoren. Derfor er det blitt så viktig med et effektivt og målrettet samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Digital læring

Kunnskapsdepartementets satsing på Nasjonal digital læringsarena viser vei. Departementet har nettopp bevilget 15 mill. kroner til NDLA – et fylkeskommunalt prosjekt som skal utvikle, frikjøpe og tilrettelegge digitale læringsmidler for den videregående skolen. Internasjonalt er det nå sterk interesse for å anvende delings-, dugnads- og allmenningsmodeller på alle former for digitale læremidler.

Biblioteksvar bør etableres fast med statlig finansiering til drift og markedsføring. Dette er ressurser som kommer i tillegg til bibliotekenes bidrag i form av ”dugnad”.

Her vil jeg føye til at Biblioteksvar må utvikles til en kombinert spørretjeneste og selvbetjent kunnskapsbase. Eller vil den ikke klare å mestre et vesentlig større trafikkvolum enn i dag. Da bør også samarbeidet med de digitale læringsmiljøene (a la NDLA) bygges ut.

Bibliotekene og brukerne bør få – tilgang til de norske kildene som allerede er digitalisert ved kjøp av lisenser til leksika, ordbøker, tidsskrifter og aviser, for eksempel Atekst. Det som ikke er gratis eller frikjøpt vil synke ned i historiens mørke kjeller … usynlig for andre enn historikerne.

Tautrekking om digitalisering

NBF vil ha – en omforent digitaliseringspolitikk, slik at det i første rekke er materiale av størst interesse som digitaliseres.

Når det gjelder hva som skal digitaliseres – når, hvordan og hvorfor – vil sikkert mange ulike grupper og interesser stå mot hverandre. Det samme kjenner vi fra samlingsutviklingen, både innen hvert enkelt bibliotek (lett eller lødig?barn eller voksne? fag eller skjønn? ) og for landet som helhet (drømmen om den store emnefordelingsplanen).

Vi kan ikke regne med en harmonisk syntese. Dagens problem er mangelen på debatt – samtidig som Nasjonalbiblioteket går inn for en massiv bibliotekstyrt digitalisering av sine egne samlinger.

Biblioteket som læringsarena

NBF støtter de samlede målene under strategipunkt 1.4: Videreutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs.

– bibliotek anses i stor grad som et kulturpolitisk spørsmål. Bevisstheten om det ansvaret utdanningsmyndighetene har for gode bibliotektjenester for skoleelever, lærere, studenter og forskere må økes.

NBF ønsker et tettere samarbeid mellom universitets- og høgskolebibliotekene og folkebibliotekene på regionalt plan. Dette vil styrke bibliotekenes rolle som kunnskapspolitiske aktører.

Godt og riktig sagt – og så må denne holdningen utmyntes i en praksis. Det forutsetter et bevisst endringsarbeid. I etterkrigstida og velferdssamfunnet har folkebibliotekene – så vidt jeg kan se – blitt mer og mer kulturelle. Staten har gitt dem kulturpolitiske – men ikke kunnskapspolitiske – oppgaver.

Bibliotekmiljøet har stort sett akseptert denne dreiningen bort fra kunnskapsfeltet. I sitt forhold til tekster og formidling ha utdanningen i Oslo fortsatt en sterk kulturell profil. Mange bibliotekarer er mer innstilt på å drive kulturformidling enn kunnskapsformidling – spesielt når kunnskapen har en teknisk eller naturvitenskapelig karakter.

Derfor blir jeg svært glad når NBF sier: Alle typer bibliotek skal drive kunnskapsformidling både i den ordinære driften og gjennom spesielle program som for eksempel Forskningsdagene.

Det litterære systemet

Når det gjelder litteraturformidling ser NBF

– positivt på forslaget om et eget program som knytter seg til innkjøpsordningene. NBF vil imidlertid understreke at litteraturformidling også må omfatte annen litteratur enn dette.

Innkjøpsordningene er et litteratur- og språkpolitisk tiltak med sterk støtte fra forlag og forfatterorganisasjoner. Bibliotekene har hittil hatt liten innflytelse på selve utformingen – noe jeg synes er uheldig. Folkebibliotekene bør ikke være Kulturdepartementets forlengede arm – da er vi tilbake til et formyndersystem – bare på høyere nivå enn før 1940.

Bibliotekarene bør representere en uavhengig faglighet. Bibliotekenes nærhet til brukerne og deres interesser bør komme sterkere til uttrykk når innkjøp og (i framtida) formidling i så høy grad skal styres fra sentralt hold.

En samordnet sektor

NBF går inn for en aktiv og samordnet offentlig bibliotekpolitikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Her må også Nasjonalbiblioteket inngå, med sine viktige fellestjenester og sine store utviklingspotensialer.

Nasjonalbiblioteket har de siste månedene markert ganske dyp uenighet med en slik integrert tankegang. I NBs vedtekter fra 2001 (§6) heter det at nasjonalbibliotekaren skal

– leggja til rette for at Nasjonalbiblioteket skal ha eit best mogeleg samarbeid med heile biblioteksektoren, arkivinstitusjonar, museum, andre kulturinstitusjonar, forskings- og undervisningsinstitusjonar.

For meg ser det ut til at avstanden mellom NB og resten av bibliotek-Norge er økende. Dette problemet har både en politisk side, som departementet bør ta på alvor, og en faglig, som bør føre til debatt i fagmiljøet.

NB har store visjoner knyttet til sin egen framtidige rolle – men hva tenker NB om resten av bibliotekene?

Lære og veilede

Et skolebibliotek er i dag et læringssenter, og skal ha de samme mål som skolen det er en del av. For at skolebiblioteket skal ha mulighet til å støtte opp om disse målene, må det inneha kompetanse innenfor pedagogikk og være integrert i skolens daglige virke. NBF mener det er viktig å vektlegge skolebibliotekets funksjon som lære- og veiledningssenter framfor som en skranke for utlån og litteraturformidling.

Bra sagt – og det samme kan sies om folkebibliotekene …

Stedet og nettet

NBF støtter utredningens mål om at – befolkningen skal møte en enhetlig og samlet biblioteksektor, at tilgjengeligheten skal være for alle, at kunnskap om bibliotekene skal bedres og at evalueringsmetoder skal utvikles.

Bibliotekene skal utvikle – sin egenart samtidig som det oppnås et kvalitetsnivå og et sett med relevant tjenester som er felles for alle bibliotek. Dette kommer i tillegg til et knippe digitale tjenester som til sammen utgjør merkevaren bibliotek. De digitale tjenestene som bibliotekene tilbyr på nettet vil ha felles utgangspunkt i Norsk digitalt bibliotek.

Det er den kombinerte satsingen på stedet og nettet som er nøkkelen til et sterkt folkebibliotek. Den digitale utviklingen fører til at bibliotekets to ansikter trer tydeligere fram. Jeg synes vi har kommet rimelig godt i gang med å utforske stedets muligheter. Her kan vi bygge på våre erfaringer med det «gamle folkebiblioteket». Men vi er klart på etterskudd når det gjelder nettbaserte tjenester på nasjonsnivå.

Biblioteksvar er et viktig eksempel – men vi trenger å bearbeide erfaringene så langt med denne digitale referansetjenesten. Hva mer skal bibliotekene tilby – alene eller i samarbeid med andre – i 2014?

Ressurser

Eksterne

Plinius

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: