Plinius

torsdag, november 20, 2008

P 247/08: E-borger 2.0

Filed under: Uncategorized — plinius @ 12:55 pm

1stateNorske nettbrukere ønsker å spre informasjon fra det offentlige gjennom nettsamfunn, sier rapporten eBorger 2.0.

Fornyingsministeren støtter forslagene. Men det er fortsatt fare for at staten vil bremse.

Innbyggerne vil samarbeide med offentlig sektor. De ønsker ikke å behandles som passive mottakere av informasjon. Offentlig informasjon bør være fritt tilgjengelig og gjenbrukbar. Det offentlige må eksperimentere og ta sjanser.

– Dette handler om forvaltningens evne til å tenke nytt, sier Heidi Grande Røys.

Kunnskapsmonopoler gir makt – og bidrar til utrygghet. Hva foregår bak de lukkede dørene?

Dette gjelder både personer og organisasjoner. De som deler sin informasjon med andre, gir fra seg kontroll – og styrker sin tillit. Alle kan handle ut fra det samme kunnskapsgrunnlaget. Rykter og fantasier erstattes av saklige samtaler. Åpenhet gir ro i sjelen. Vi kan fortsatt være uenige. Men når alle vet hva som foregår, kan vi legge frykten for manipulasjoner til side.

En delingskultur har mange fordeler, sa Brandtzæg og Luders da de presenterte rapporten:

 • Reduksjonav publikumshenvendelser og informasjonsarbeid generelt, siden borgerne kan hjelpe hverandre.
 • Lettere tilgjengelig og mer forståelig offentlig informasjon, som støtter befolkningens egne behov og ønsker
 • Deltagelse og engasjement, fordi borgerne selv kan bidra med innhold
 • Mer åpenhet rundt offentlig forvaltning, fordi offentlig informasjon -forskningsresultater, regnskapstall, kartdata og måleresultater – gjøres tilgjengelig.

Jeg anbefaler presentasjonen (PDF), som gir mange eksempler på innovative tjenester knyttet til brukerskapt innhold og gjenbruk av offentlig informasjon.

Bibliotekstatistikk

Et nærliggende eksempel fra bibliotekfeltet er kreativ bruk av bibliotekstatistikken.

Slik statistikken presenteres i dag, er det bare KOSTRA-variablene som er godt tilrettelagt for gjenbruk. Den fullstendige fagbibliotekstatistikken blir riktignok lagt ut som regneark på ABM-utviklings nettsted, men mye mer kunne gjøres for å bidra til faglig bruk av disse tallene. Folkebibliotekenes tall er i praksis låst inne i de tabellene ABM-utvikling har valgt å sette opp. De har forandret seg lite siden år 2000 og gir bare svar på noen få av de spørsmålene det kan være interessant å stille.

Ressurser

Lenkesamlingen fra presentasjonen

 1. Civic hacking: a new agenda for e-democracy (2007) James Crabtree: www.opendemocracy.net/debates/article-8-85-1025.js
 2. ComScorepress release: More than Half of MySpace Visitors are Now Age 35 or Older www.comscore.com/press/release.asp?press=1019
 3. ComputerWorld, 18.april, 2008: Private snytt for kartstøtte: http://www.idg.no/computerworld/article95167.ece
 4. EveryBlock: www.everyblock.com
 5. eGovdiscussiononCaptiolHill påYouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Odvr4w2gMJY
 6. eNorge2009 –det digitale spranget: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/it-politikk__enorge/eNorge-2009.html?id=439499
 7. FarmSubsidy: http://farmsubsidy.orgog http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3720/is_200703/ai_n19198032
 8. FixMyStreet: www.fixmystreet.com
 9. FriendConnectGoogle: http://www.google.com/friendconnect/home/moreinfo
 10. Forbes Magazine, May 2007, Wales framework: www.forbes.com
 11. Gartner rapporter om web.2.0. Kun oppsummering: www.readwriteweb.com/archives/e-government_meets_web_20.php
 12. «Governmentand Web 2.0: TheEmergingMidoffice», http://mediaproducts.gartner.com/reprints/at&t/vol1/article2/article2.html
 13. Korea: www.epeople.go.kr
 14. Norge Digitalt: www.statkart.no
 15. Norges Lover på nett: http://www.w3.org/People/howcome/lover/grundlov.html
 16. Patientslikeme: www.patientslikeme.com
 17. Reisejobber på YouTube: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=519963
 18. Shirky, C (2008): The Cognitive Surplus: http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/010218.html
 19. Statistikk over selvangivelser levert elektronisk i 2007: http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=57408&epslanguage=NO
 20. Sverige i SecondLife: www.sweden.se/templates/cs/Article____16345.aspx
 21. ‘Digital Future Report‘from the Center for Digital Future: http://www.digitalcenter.org/pdf/2008-Digital-Future-Report-Final-Release.pdf
 22. TheyWorkForYou: www.theyworkforyou.com
 23. TheU.S votesdatabase, Washingtonpost.com: http://projects.washingtonpost.com/congress
 24. Tett på Nett med Jimmy Wales, VG: http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=1517
 25. Sunstein, C (2007). Republic.com2.0. http://press.princeton.edu/titles/8468.html
 26. UNDemocracy: www.undemocracy.com
 27. USA blogger: http://mobile.usa.govog http://blog.usa.gov
 28. Wikicrimes: www.wikicrimes.org
 29. Wikipedia: www.wikipedia.org

VEDLEGG

Prosjektet har gått fra februar 2008 til august 2008. Målet … har vært å utvikle ideer og perspektiver for hvordan IKT-politikken og offentlige informasjonstjenester kan utnytte anvendelser av brukerskapt innhold på Internett.

Rapporten er også et resultat av et samarbeid med andre SINTEF-prosjekter: EU-prosjektet CITIZEN MEDIA Social Change (delfinansiert av EU, IST, FP 6) og det norske Forskningsrådsprosjektet RECORD.
Bakgrunnen for prosjektet er teknologiutviklingen og økende deltagelse blant nettbrukere. Brukerne er i dialog med hverandre og de er i dialog med informasjonen. Dette har omdefinert reglene for kommunikasjons- og informasjonsspredning, også for offentlig sektor. I dag kan i prinsippet «alle» borgere produsere og dele informasjon seg i mellom.

Premissene for informasjonsspredning er snudd på hodet. Borgerne selv kan være med å definere informasjonsflyten, derav navnet eBorger2.0. Definisjon på «eBorger2.0» er en borger som produserer og deler ofentlig informasjon med andre på Internett.

Denne rapporten presenterer en gjennomgang av nasjonale og internasjonale trender, samt empiri om hvordan befolkningen i dag bruker nye tjenester for informasjonsdeling og spredning. Resultatene indikerer at sentrale prinsipper for statlig IKT-politikk må endres. Myndighetene må våge å tenke fundamentalt nytt i forhold til distribusjonsmekanismene for offentlig informasjon og tjenester.

Offentlig sektor og eForvaltningen bør i større grad ta utgangspunkt i at den alminnelige borger på egen hånd kan være «leverandør» av offentlig informasjon og kommunikasjon.

Et hovedproblem er imidlertid manglende åpenhet og tilgjengelighet til offentlige data. Åpenhet og enkel tilgang til offentlige data er nødvendig om de skal kunne gjenbrukes og gjøres nyttig i andre kontekster. Per i dag holdes offentlige data i stor grad skjult for den enkelte borger. Enten fordi åpenhet koster penger, på grunn av gamle holdninger, eller fordi dataene er lagret på en slik måte at de ikke er tilgjengelige eller søkbare for et større publikum.

I følge denne rapporten er det flere initiativer i andre land som påpeker en utviklingstrend i retning av brukerskapte fora knyttet til offentlig informasjon, som f.eks. FixMyStreet, TheyWorkForYou og EveryBlock. Veldig mange interessante web 2.0 prosjekter er initiert på frivillig basis av såkalte eGovgeeks som tar i bruk flere datakilder (bl.a. offentlige) og skaper nye og lokale tjenester basert
på en kombinasjon av ulike data. Nettsamfunnsbruken er også i ferd med å favne et bredere lag av befolkningen. Bruken og nytten ved å være medlem i et nettsamfunn er også blitt mer variert de siste par årene.

Samlet sett bør forvaltningen forholde seg til følgende trender:

1. Brukerdeltagelse
2. Brukerskapt innhold
3. Delekultur mellom borgere
4. Kollektiv intelligens og massenes kunnskap
5. Desentralisering av informasjon og tjenester
6. Personorientert nisjeinformasjon
7. Hyperlokale tjenester
8. Økt åpenhet og tilgjengelig informasjon
9. eGovgeeks som utvikler brukerskapte informasjonstjenester basert på data fra offentlig forvaltning i kombinasjon med annen informasjon og tjenester
10. Tilnærmet direkte kommunikasjon mellom politikere og borgere

I tillegg til å undersøke generelle trender har SINTEF ved hjelp av Norstat gjennomført en studie av 2000 nettbrukere i alderen 15-75 år, representative for nettbefolkingen i mai 2008 (se mer om utvalget og metodiske begrensninger seksjon 6. i rapporten). Resultatene fra studien antyder en forflytning av informasjon til nye og brukerskapte kontekster på Internett. Befolkningen lager
i økende grad sin egen informasjon og konsumerer informasjon laget av andre borgere.

 • Yngre brukergrupper i alderen 15-30 år er minst tilfreds med tilgangen på offentlig informasjon på Internett.
 • Over halvparten (53%) av alle nettbrukere i Norge mellom 15 og 75 år bruker nettsamfunn som for eksempel MySpace, Facebook eller Nettby.
 • 17% har skaffet seg tilgang til offentlig informasjon eller tjenester i brukerskapte fora (blogger, nettsamfunn eller diskusjonsforum) på Internett flere ganger i året eller mer.
 • Det er de yngste aldersgruppene (under 30 år) som er mest aktive til å finne offentlige informasjon i nye kontekster.
 • Nettsamfunnsbrukere finner nyttig og variert tilgang til informasjon i nettsamfunn, alt fra kulturtips (53%), reisetips (40%), til råd om barnehage, skolevalg, sykehusvalg (12%) og helserelatert informasjon (14%).
 • 30% av nettsamfunnsbrukerne synes det er nyttig med tilgang til offentlig informasjon i nettsamfunn.
 • Wikipedia og Facebook viser seg å være blant de mest populære brukerskapte tjenestene i dag. Nesten 20% av Norges nettbefolkning i alderen 15-75 år er innom Facebook daglig.

Datagrunnlaget og andre rapporter som det refereres til i denne studien påpeker, samlet sett, at deler av befolkningen allerede skaffer offentlig informasjon på nye måter i brukerskapte fora på Internett. En viktig konklusjon er derfor at offentlige myndigheter ikke kan ignorere denne trenden, men heller forsøke å utnytte den til egen fordel.

Mye tyder på at konsum og produksjon av brukerskapt innhold bare vil øke i omfang. Det kan derfor være hensiktsmessig at det offentlige går inn i samarbeid med private utviklere (eGovgeeks) av
brukerskapte tjenester for å bidra til at innholdet og dataene der blir av så høy kvalitet som mulig for befolkningen.

Reklamer

1 kommentar »

 1. Joda… Men offentlig informasjon må for all del ikke kunne manipuleres. Med andre ord må det være en form for kontroll. Det må aldri være noen tvil om hvilken info som kommer fra det offentlige og hvilken som er «brukerskapt». Offentlige myndigheter bør kanskje ikke eksperimentere alt for mye? Hvem som helst skal vel ikke kunne produsere «offentlig» informasjon? Selv i vår tid må det være et skille mellom det offentlige og det private, mellom myndigheter og borgere.

  Jeg tenker nå på framstilling av selve innholdet, ndg. formidlingskanaler er det bare fantasien som setter grenser. Få offentlig info dit Folk Flest er!

  Kommentar av John David — torsdag, november 20, 2008 @ 2:20 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: