Plinius

tirsdag, april 13, 2010

P 76/10: Samling rundt fjorden

Filed under: debatt — plinius @ 3:24 pm

I likhet med Oslo og Akershus undersøker høyskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold muligheten for å slå seg sammen – og kanskje opprette et Oslofjorduniversitet.

Gryta er stor nok for alle …

Jeg synes utredernes argumenter – både for og mot fusjon – er nyttige for vår egen debatt.

Det er både likheter og forskjeller mellom «indre» og «ytre» Oslofjord. Selve universitetsmodellen står klart sterkere innerst i Vika. Her er det ingen som argumenterer høylydt for å bevare høyskolene som høyskoler. På Bislett mener jeg å se tre grupperinger:

 1. de som vil ha fusjon som et første skritt på veien til nytt universitet
 2. de som vil gå direkte til universitetsstatus uten å fusjonere
 3. de som vil utsette valget mellom 1 og 2

Den første gruppen er det lett å identifisere. Grensen mellom den andre og den tredje er mer utydelige.  Men før eller senere vil valget stå – mellom

 • universitet sammen med Akershus
 • eller universitet på egen hånd

I søsterfylkene mot sør er alternativene

 • felles høyskole – med åpning for en universitetssatsing
 • eller frivillig samarbeid – uten ambisjoner om å lage et universitet

Mindretallet er særlig bekymret for den økonomiske siden av saken: at fusjonering og universitetsdannelse vil trekke ressurser bort fra grunnutdanningene på bachelornivå.

Ressurser

VEDLEGG

Her er noen klipp

De viktigste motivene for fusjoner i høyere utdanning er knyttet til faglig utvikling og konsolidering av fagmiljøene …

Det synes vanskeligere å påvise rene økonomiske gevinster av fusjoner i høyere utdanning. Prosessen er i seg selv kostnadskrevende, og på kort sikt fordres ofte ekstra økonomisk innsats. Administrative stordriftsfordeler etter sammen slåing er heller ikke entydig påvist, selv om mulighetene for innsparing på sikt kan være større.

Sett under ett II, s. 18.

Prosjektgruppens medlemmer er i hovedsak enig om analysen av sektorens rammebetingelser. Utviklingsretningen er preget av

 • økt institusjonell autonomi innen gitte rammer,
 • større avhengighet av ekstern finansiering,
 • økte krav om faglig kvalitet som er forankret i robuste, forskningsaktive miljøer,
 • økte krav om samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon samt
 • konkurranse om studenter, fagpersoner og FoU-midler nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig er sektoren underlagt komplekse rammebetingelser som stadig er i endring. Utdanningsinstitusjonene må tilpasse seg disse gjennom kontinuerlige endrings- og utviklingstiltak.

Det faglige utviklingsarbeid må ha som mål å gjøre fagmiljøene sterkere og mer robuste med sikte på at institusjonene skal kunne tilby flere studieplasser og komplette utdanningsløp, herunder Ph.D-utdanninger. Prosjektgruppen står samlet i vurderingen av at dette vil være viktig for rekrutteringen av både studenter og ansatte, og vil kunne øke tilgangen til ekstern finansiering av FoU-virksomhet.

Prosjektgruppen står samlet i vurderingen av at dette mål best kan oppnås ved et bredt og forpliktende samarbeid mellom fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Prosjektgruppen er delt i et flertall og et mindretall når det gjelder hvordan samarbeidet skal videreføres for å oppnå de mål en er enige om.

Flertallet [8 av 10]

Anbefaler at de tre høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold går inn i en prosess med sikte på å fusjonere.

 1. Det er et vesentlig argument for flertallet i prosjektgruppen … at andre samarbeidsmodeller har vist seg sårbare og ustabile over tid.
 2. Beslutnings- og prioriteringsmekanismene har vist seg å være for ressurs- og tidkrevende ved andre modeller for samarbeid
 3. På en bedre måte enn andre samarbeidsmodeller [vil fusjon kunne møte] de tre høgskolenes ambisjoner om faglig utvikling, eventuelt også med sikte på å oppnå universitetsstatus.
 4. En fusjonert institusjon [vil] stå sterkere i arbeidet med økt ressurstilførsel, som tildeling av nye studieplasser og forskningsmidler.
 5. For enkelte definerte hovedprofiler bør [fagmiljøene] ha ambisjoner om å bli nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjente.
 6. Dette vil være fornuftig i forhold til regionene, både med tanke på spissing av fagkompetanse, for å ivareta spesielle tilbud og for en sterkere styring og samordning av utdanningstilbudene i fylkene eller regionen.
 7. En slik tilnærming vil muliggjøre utforming av et overordnet perspektiv på behovene i næringslivet, i offentlig sektor og for den enkelte innbygger.
 8. Samtidig vil regionene bli mer attraktive for framtidige studenter.
 9. Kostnadene ved en fusjonsutredning og implementering er beskjedne i forhold til de gevinster en kan oppnå.

Uavhengig av valg av framtidig samarbeidsrelasjon vil det påløpe kostnader for å møte endringer i rammebetingelser og behov for faglig utvikling, som i stedet kan kanaliseres inn i en fusjonsprosess.

Mindretallet  [2 av 10]

Er av den oppfatning at kostnadene ved å gå inn i en fusjonsprosess vil overstige mulige positive effekter i forhold til de overordnede ambisjonene.

 1. Økt ressursinnsats knyttet til fusjonsprosessen vil fjerne ressurser fra primæraktiviteten
 2. En fusjonert institusjon vil innebære en mer komplisert organisasjon med utydelige og/eller lange linjer. Dette vil kreve flere nivåer av administrasjon og koordinering samt økt behov for ressurser.
 3. Institusjonenes geografiske plassering på hver side av Oslofjorden vil bli en stor utfordring.
 4. Dersom det i tillegg til fusjonering også skal arbeides for å oppnå universitetsstatus, vil dette kreve betydelig kompetanseløft for undervisnings- og forskningspersonalet.
 5. Dette vil føre til ytterligere forflytning av ressurser fra primærvirksomheten (undervisning på bachelornivå) til annen virksomhet.
 6. Det er knyttet betydelig usikkerhet til institusjonenes evne til å gjennomføre en fusjonsprosess på en måte som sikrer at mulige positive effekter kan utnyttes godt, og ikke bli overskygget av negative ressursmessige effekter.

Prosjektgruppens mindretall anbefaler derfor at utfordringene i sektoren best bør møtes gjennom videre samarbeid i Oslofjordalliansen.

[Mindretallet] ser behovet for styrking av fagmiljøene, for dermed å forbedre muligheten til å rekruttere verdifull faglig kompetanse, og dermed tilby studentene en fortsatt relevant utdanning. Men institusjonene har ikke råd til den utålmodighet en ser i dag, hvor fokuset på primæroppgaven ikke er tilstrekkelig. Spørsmålet om hvorvidt en fusjon er fordelaktig, bør utstå, og spesielt ambisjoner om universitetsstatus må tilpasses institusjonenes økonomiske muligheter.

Sett under ett II, s. 64-66.

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: