Plinius

onsdag, oktober 19, 2011

P 147/11: Vil kutte førti stillinger

Filed under: debatt, skole — plinius @ 10:59 am

Krasse nyheter fra Bærum i dag morges: rådmannen vil fjerne førti skolebibliotekarer (= 22 årsverk)..

Skal bibliotekmiljøet svare på slike forslag, må det bygge opp en kunnskapsbasert argumentasjon.

Bruken og betydningen av skolebibliotek har vært grundig undersøkt, bl.a. i Norge, i Storbritannia – og i California. Disse resultatene har hittil (så vidt jeg kan se) i liten grad blitt brukt aktivt for å fremme skolebibliotekets sak.

I Norge har Møreforskning, i samarbeid med bl.a. Ragnar Audunson og Ellen Hjortsæter fra BIBIN, dokumentert mangelen på ledelse, styring, strategi, «grep». Noen sitater.

 1. Den kvantitative granskinga har gjeve oss svært god innsikt i kva som er den faktiske situasjon i norske skulebibliotek i dag. Det vi har sett er at ressurssituasjonen nok vert opplevd både som største hinderet og som største potensialet for å oppnå suksess.
 2. Omlag ein tredel av skulane har skuleeigar utarbeidd eigne planar for skulebibliotekverksemda. Men vi såg også at desse planane ikkje i særleg grad var kjende for andre enn skuleleiarane og skulebibliotekansvarlege.
 3. Det inntrykk vi sit att med er knytt til at det ikkje i særleg grad ser ut til å vere arbeidd systematisk med å integrere skulebiblioteket inn i planverket for skulen, særleg med tanke på gjennomføringa av intensjonar og målsetjingar. Kunnskapen såg ut til ikkje å flyte seg frå den/dei som var direkte involvert i eit tiltak over til dei som skulle gjere seg nytte av dette.
 4. Ingen skular gav oss inntrykk av at det vart arbeidd systematisk med dette.
 5. Frå leiinga vart det alltid påpeika at ein såg på skulebiblioteket ”som skolens hjerte”, som navet i eit hjul etc. Både eigne forslag til og konkrete tilbod om tiltak og aktivitetar vart i regelen teke svært godt i mot av alle partar. Problemet vart berre at den totale ressurssituasjon ikkje tillet at dette skulle kunne slå ut i auka tilgang.
 6. Vi såg t.d. mange døme på at ein sette i verk ulike forsøk, nye tiltak etc., men det vart i liten grad formidla til oss om ein systematisk gjekk inn og brukte desse erfaringane for å vidareutvikle biblioteket eller relasjonane mellom biblioteket og skulesamfunnet elles.
 7. Det vert t.d. kvart år gjeve detaljerte opplysningar om tilvekst, utlån etc. frå skulebiblioteka til bruk i nasjonal statistikkbygging. Men vi såg aldri at ein systematisk samla erfaring for å bruke denne til å utvikle skulebibliotekfunksjonen.
 8. Korkje på den enkelte skule, i kommunen/fylket eller på høgare nivå.
 9. Lakmustesten vil vere om prosessar, forsøk, tiltak etc. verkeleg fører til at aktørane endrar sine haldningar og handlingar (kulturendring).
 10. Vi kan ikkje sjå at dette har skjedd.

Altså mange vennlige ord – uten praktiske konsekvenser.  Mer om dette på

 • NBF skole. Notat for møte med NBF skole november 2010

Her skrev Plinius bl.a.

 • Kunnskapsøkonomien ruller inn over Norge. Når konsulentene sliper sine kniver, trenger vi tall å slå tilbake med.
 • Alle vet at markedet er tøft. Bedriftene må selge eller synke: vinn eller forsvinn!
 • Det bibliotekfeltet må ruste seg med – både i forsvar og i angrep – er dokumentasjon og argumentasjon.
 • Vi må kunne dokumentere hva vi bidrar med – og vi må lære å argumentere på overbevisende måter.

Multiplisitet

MMM-prosjektet er et aktuelt eksempel på et prosjekt som kan gi slike argumenter.

MMM er et omfattende og praktisk rettet prosjekt om skolebibliotek. Prosjektet er et utviklingsprosjekt som er forankret i forskning;  ikke et forskningsprosjekt som – i prinsippet – kan bidra til utvikling.

Selve hovedprosjektet heter “Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av skolebiblioteket som læringsarena”. Det dreier seg om bruk av skjønnlitteratur og faglitteratur i undervisningen, og bruken av skolebiblioteket som læringsarena. Det kalles også multiplisitetsprosjektet.

En skole i Drammen

Nest etter Oslo er Drammen den mest innvandrerpregede byen i Norge. Oslo har 25% innvandrere, mens Drammen har 17%. En av skolene i Drammen ligger i et boligstrøk med svært mange innvandrere. Her har det (siden 2007) pågått

et forskningsbasert skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Buskerud og Drammensbiblioteket. På bakgrunn av prosjektet startet skolen med morsmålsundervisning på skolebiblioteket våren 2010, der hensikten var at minoritetselevene skulle få tilgang til et rikt utvalg litteratur på sitt eget morsmål i undervisningen.

Sitatene ovenfor kommer fra Mari Holm Bakke, som tok en mastergrad innenfor dette prosjektet våren 2011. Oppgaven het Bruk av skolebibliotekets ressurser i tospråklig opplæring:

Ser på verknaden av skjønnlitteratur i utvikling av lese- og skrivekompetanse for elevar i grunnskolen. Bruk av skjønnlitteratur gjennom leik, dramatisering og visuell framstilling.

Joron Pihl

Høyskolens nettsted skrev om prosjektet på høyskolens nett i august:Etterlyser tettere samarbeid mellom skole og bibliotek.

Her har prosjektlederen Joron Pihl noen kloke ord om skole og bibliotek.  Bibliotek og skole er også naturlige samarbeidspartnere. Det å skape leseengasjement og å formidle kultur er viktige samfunnsmandat institusjonene har felles.

 • Underlig at disse to institusjonene ikke samarbeider tettere med hverandre enn de faktisk gjør.
 • Ofte ligger de nærmest vegg i vegg i lokalmiljøet. Noen skoler og lærere bruker bibliotekets ressurser aktivt i undervisningen, men ved mange skoler kan dette utvikles bedre. Ikke minst gjelder det utviklingen av skolebibliotek som læringsarena.
 • Det forutsetter at skolebiblioteket er bemannet i skoletiden med en fagutdannet skolebibliotekar
 • Skolen bør tenke nytt. Den bør åpne seg mot lokalmiljøet og bruke de ressursene og den ekspertisen som finnes der i forbindelse med realisering av skolens samfunnsmandat. Det vil styrke skolens forutsetning for å utvikle elevenes lese- og fagkompetanse. Men tverrprofesjonelt samarbeid krever tid, ressurser og ikke minst prioritering
 • Det ligger et stort potensial i et slikt samarbeid for å heve kvaliteten i skolen.
 • Hvis studenter lærer om dette allerede i profesjonsutdanningene, øker det mulighetene for at de vil samarbeide når de kommer ut i yrkeslivet

Joron har også lagt ut en god del bilder fra prosjektet på flickr:

Sølvi Tellefsen

Sølve Tellefsen, tidligere biblioteksjef i Drammen, var en av pådriverne for prosjektet. Hun sier:

 • Jeg mener at folkebiblioteket er en av de siste arenaene i samfunnet som er offentlig tilgjengelig for alle, uten at det forventes noe når du er der.
 • Derfor er bibliotekets posisjon i samfunnet veldig viktig, en posisjon både ledere og eiere må ta på alvor.
 • Hun mener samarbeidet mellom skole og bibliotek kunne vært betydelig bedre, og at det er åpenbare synergieffekter i et slikt samarbeid.
 • Denne tankegangen må også sterkere inn i utdanningen.

Mari Holm Bakke

Litt mer om bakgrunnen:

Ca 17 % av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere, der den største gruppen har tyrkisk bakgrunn. Innvandrerne er spredt rundt i hele byen, men de fleste bor i området der min forskningsskole er plassert. Trollskogen skole er en barneskole med ca. 635 elever.

Skolen har en egen mottaksgruppe for elever fra 5.–7. klasse som kommer til kommunen. 77 % av elevene ved skolen har minoritetsspråklig bakgrunn og representerer til sammen 27 forskjellige land. Skolen har nesten 80 ansatte og 26 av disse har tospråklig bakgrunn.

Fagdebatt

I mars 2011 kommenterte Kari Frodesen MMM-prosjektet på Karis kalender. Hun etterlyste tettere samarbeid mellom bibliotek- og lærerutdanning:

 • Den sørgelige sannheten er at det knapt er noe konkret samarbeid mellom bibliotekarutdanningen (JBI) og lærerutdanningen (LUI) ved HiO.
 • Derfor hoppet jeg i stolen (av pur glede!) da HiOs nyhetsside (4/2) meldte at ”Samarbeid ga ivrige lesere”. Oppslaget handlet om Joron Pihls (profilert LUI-professor) Multiplisitet-prosjekt; et tverrfaglig arbeid rettet mot bruken av bibliotek som læringsarena.
 • Jeg tenkte at her har vi endelig et område hvor de to utdanningene har tatt hverandre i hendene og gått sammen ut i praksisfeltet – til glede for fremtidige studenter på begge sider.
 • Verken nyhetsoppslaget eller beskrivelsen av prosjektet i forskningsbasen Cristin, nevner med et ord at JBI har hatt en finger med i spillet. Jeg stilte spørsmålet som en kommentar på saken, og spurte om noen fra JBI ”kunne tenke seg å fortelle litt om hvordan man samarbeider med LUI på dette området”.
 • Joron Pihl svarte at LUIs Multiplisitetsprosjekt har et samarbeid (på forskernivå) med JBIs PLACE-prosjekt (”biblioteket som møteplass”).

Jeg tror, i likhet med Kari, at et samarbeid «på forskernivå» er utilstrekkelig. Fagfolkene må også samarbeide på tvers rundt de praktiske tiltakene (utvikling, utprøving, innovasjon) .- ernten det nå gjelder to faggrupper i skolen eller to avdelinger ved høyskolen.

Kilde

 • Foreningens formål er bl.a. å arbeide for å bedre arbeidsforholdene for lærere med ansvar for skolebibliotekene
 • NBF avdeling skole. Hjemmeside

Plinius

Randi Lundvall

KL 10 i dag legges Rådmannens forslag til budsjett for 2012 fram. I går ble skolebibliotekarene i Bærum informert om at Rådmannen foreslår å legge ned alle stillingene som skolebibliotekar fra og med 1.8.2012. Det dreier seg om 40 personer og 22 årsverk. Jeg minner om at dette forslaget kom opp i fjorårets forslag også, men da var det begrenset til stillingene i ungdomsskolen. Rådmannen uttaler i forslaget at kommunen ser betydningen av hva et skolebibliotek er.

Kilde: biblioteknorge 19.10.11


Reklamer

1 kommentar »

 1. På et fellesmøte med rektorene i Bærum onsdag ettermiddag ga Solveig Juel beskjed om at hun trekker seg fra stillingen som kommunalsjef for Bærums-skolen. Det var kun få timer etter at rådmannen la frem et budsjettforslag med mange kutt, skriver Budstikka. – I går informerte jeg rektorene om at jeg hadde fortalt rådmannen at jeg ikke ønsket å fortsette i stillingen. Det aksepterte hun, sier Juel.

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7841513

  Kommentar av plinius — torsdag, oktober 20, 2011 @ 11:17 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: