Plinius

tirsdag, oktober 22, 2013

P 52/13: Internrevisjon og debatt

Filed under: Uncategorized — plinius @ 9:30 am

Internrevisjon er ett av de nye ordene som sprer seg i arbeidslivet, også i høyere utdanning..

HiOA ønsket ikke å bygge opp en egen avdeling for internrevisjon, men har engasjert det store konsulentfirmaet PricewaterhouseCooper (PwC) som støttespiller. Kontrakten har et omfang på 4 millioner kroner. Internt settes det av ett årsverk.

Argumentet gir mening. Organisasjoner må velge en fornuftig balanse mellom selvforsyning og kjøp av tjenester. Men selskapets arbeidsform og faglige vurderinger må selvsagt kunne diskuteres.

En egen agenda

Jeg er enig med Jan Storø når hans sier

Etter mitt skjønn (og etter snart førti år i offentlig sektor), er det mitt inntrykk at slike firmaer for ofte opptrer med noe som kan se ut til å være en egen agenda – men som antagelig heller er et tankesett. 

 Men dette er det lett å undersøke. I juni behandlet HiOAs styre tre revisjonsrapporter fra PricewaterhouseCooper i lukket møte. Etter at Khrono ba om innsyn, ble alle tre delvis offentliggjort.  Her ser jeg på en av dem.

Styrets forlengede arm?

Rapporten om Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA hadde ingen synlig sladding. Det ser ut til at det eneste som var fjernet var intervjuoversikten, altså hvilke personer som var blitt kontaktet underveis.

PwC skulle ta for seg fakultetene SAM og HF. Anbefalingene var klare og tydelige:  større vekt på økonomi og sterkere sentral styring:

Økonomi

 • Vi anbefaler videre at HiOA etablerer et sett med prinsipper for beregning av inntekter og kostnader for de ulike studiene de tilbyr.
 • Det bør i tillegg etableres økonomiske resultatindikatorer for å vurdere økonomien i de ulike utdanningsløpene, hvor man ser på BA og MA studier som en helhet.
 • Det vil være viktig å se på helheten i studieløpet, da det kan være MA studier som er ulønnsomme isolert sett, men som er nødvendig for å sikre studieløpets strategiske mål og økonomiske lønnsomhet.

Sentral styring

 • Vi anbefaler HiOA sentralt og fakultetene å få på plass mer formaliserte og tydeliggjorte prosesser for arbeidet med å konsolidere og samordne masterporteføljen.
 • Det vil være  viktig at fellesadministrasjonen er involvert i dette arbeidet, slik at alle masterstudiene ses samlet, og vurderer mulighetene for sammenslåing/samordning av studier på tvers.

Personlig støtter jeg det første forslaget, mens jeg er skeptisk til det andre. Det som er viktigere er at PricewaterhouseCooper som organisasjon ser ut til å foretrekke sentrale løsninger.  På nettsidene om internrevisjon sier PwC rett ut:

 • En lederstøtte- og internrevisjonsfunksjon må ha fokus på å støtte styret og ledelsen i virksomheten.
 • Den skal fungere som deres forlengede arm i organisasjonen, og bidra der det til enhver tid gir størst verdi.

Ved HiOA har styret formelt sett den øverste myndigheten. Men styret er langt på vei avhengig av hvordan administrasjonen utreder og legger fram sakene.  Derfor oppfatter jeg PwC mer som sentraladministrasjonens enn som høyskolestyrets forlengede arm inn i organisasjonen. 

VEDLEGG

Kommentarene

Ledelsen

Rektor og høgskoledirektør hadde ingen vesentlige merknader til rapporten. Studiedirektøren kommenterte at rapporten pekte på noen viktige forbedringspunkter med henblikk på porteføljeutvikling.

 • Rapporten avdekker svak styring og mangel på hensiktsmessige styringsverktøy. Studieporteføljen har i liten grad vært styrt strategisk på institusjonsnivå.
 • Sett fra Studieadministrasjonen hadde vært ønskelig at PWC i større grad gikk inn i de økonomiske vurderingene og forutsetningene som ligger til grunn for beregningene.
 • Men det var det dessverre ikke anledning til innenfor avtalte rammer. 

Helsefag

Fakultet for helsefag (dekan) oppfattet begrepsbruken som uklar:

 • Det er uklart hva internrevisjonen mener med å konsolidere i et helhetlig utdanningsløp, samkjøring av undervisning på flere enkeltfag, faglig bærekraft og helthetlig strategisk kost/nytte. 

Det HF sa om styring kan tyde på en viss uro:

 • Styringsrollen til fellesadministrasjonen er vektlagt.
 • Det styres også ute på fakultetene. 
 • Fellesadministrasjonen har en særskilt rolle i å styre det tverrfakultære samarbeidet.

Internrevisor

Det ene årsverket er knyttet til Fellesadministrasjonen. HR-direktør Tore Dæhlin fikk rollen som internrevisjor 1. september i fjor. Rollen er direkte underlagt styret ved rektor. Kilde

I plan- og budsjettprosessen for 2013 er det lagt stor vekt på risikovurderinger.  Dæhlin har skrevet en egen veiledning for dette arbeidet.

Noen klipp:

Hvorfor gjennomføre risikovurderinger?

Det korte svaret er at det er pålagt og nyttig.

I tillegg til at det er stilt krav til risikostyring fra KD …, skal risikovurderingene hjelpe institusjons- og fakultetsledelsen til å:

 1. identifisere de viktigste potensielle hendelsene (= risikoene) som kan forhindre måloppnåelse
 2. identifisere de viktigste potensielle hendelsene (= risikoene) som kan skape problemer i den løpende drift og prosjektgjennomføring (eksempelvis i forhold til effektivitet, kostnadsstyring, etterlevelse, HMS, informasjonssikkerhet, etc)
 3. identifisere gode og konkrete tiltak for å håndtere risikoene, både i forhold til å forhindre at de inntreffer og i forhold til å redusere konsekvensene dersom de inntreffer.

De viktigste risikoene og relaterte tiltak skal dokumenteres i plan- og budsjettdokumentene, og det skal vurderes behov for midler til vesentlige tiltak. …

Den generelle styring og kontroll bør som et minimum vurderes langs følgende dimensjoner:

 • Er det fastsatt tydelige, realistiske, velforankrede strategier og mål?
 • Foreligger det tydelig organisering/roller/ansvar, med hensiktsmessig arbeidsdeling?
 • Er prosessene for planlegging og oppfølging av aktiviteter/måloppnåelse hensiktsmessige?
 • Lederfora/ledelse: Er egnede lederfora etablert? Fokuserer disse på hensiktsmessige tema? Er sammensetningen hensiktsmessig? Viser ledergruppen/lederne handlekraft og gjennomføringsevne?
 • Er det etablert og tilgjengeliggjort hensiktsmessige styringsdokumenter («føringer») for vesentlige aktiviteter? Formålet er å etablere forutsigbarhet rundt hvordan oppgaver skal gjennomføres.

Veiledning

 

1 kommentar »

 1. […] P 52/13: Internrevisjon og debatt […]

  Tilbakeping av P 13/14: Khrono på banen | Plinius — lørdag, juni 28, 2014 @ 9:58 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: