Plinius

lørdag, september 28, 2013

P 42/13: San Francisco erklæringen

Filed under: debatt, forskning, innovasjon, utvikling — plinius @ 3:05 pm

Kritikken er sterk og voksende.

I land etter land begynner enkle administrative indikatorer å erstatte forskernes faglige vurderinger og diskusjoner. Forskningens kvalitet og kvantitet blir målt, og deretter styrt, ved å telle antall publikasjoner eller siteringer.

Det forenkler administrasjonen av forskning. En førstekonsulent med juss eller økonomi som bakgrunn trenger ikke fagkunnskap i sykepleie for å telle «godkjente» artikler i sykepleiefaget.

  • Bildet: Fra farmasiutdanningen (HiOA)

Men nå begynner forskersamfunnet å slå tilbake. I desember i fjor startet en rekke ledende redaktører arbeidet med en kritisk erklæring om vurdering av forskning.

«San Francisco Declaration on Research Assessment» (DORA) – med undertittelen «Putting science into the assessment of research»,  ble publisert i mai 2013.

DORA åpner fyndig: –  There is a pressing need to improve the ways in which the output of scientific research is evaluated by funding agencies, academic institutions, and other parties. 

(more…)

onsdag, september 25, 2013

P 40/13: Godt svar fra HiOA

Filed under: debatt, forskning, profesjon, utvikling — plinius @ 10:31 am

Debatten rundt Fagerbergutvalget (2011) gir et godt grunnlag for å diskutere høyskolens FoU-strategi.

Høyskolens høringsuttalelse er et solid dokument. Plinius er, nesten forbausende ofte, enig i det rektor og direktøren har sagt til departementet. Jeg gjengir noen sentrale avsnitt (mine underoverskrifter):

Bruksmåter

– «Når ideen om et forskningsbarometer skal videreutvikles, bør dette ses i sammenheng med Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport, Forskningsrådets indikatorrapport og det pågående arbeidet i EU med Multirank. …

  •  I tillegg bør det være en målsetting å komme fram til gode indikatorer som fanger opp hvordan forskning i næringslivet og samfunnet for øvrig brukes. «

Min kommentar

  • Dette er drømmen om den gode indikator.
  • Den skal erstatte strategiske debatter og vanskelige interessekonflikter med tall som alle kan være enige om.
  • Den indikatoren finnes ikke.

(more…)

tirsdag, september 24, 2013

P 39/13: Hvordan virker tellekantene?

Filed under: debatt, forskning, utvikling — plinius @ 10:25 am

Universitets- og høgskolerådet har satt i gang en utredning av tellekantsystemet. Mandatet sier bl.a.:

Hovedhensikten med evalueringen er å undersøke om formålet med publiseringsindikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?

Dokumentasjonen i CRISTIN viser at antall fagfellevurderte publikasjoner har økt kraftig. I den forstand har vi åpenbart fått mer forskning (F).  Jeg er også trygg på at vi har fått mer forskningsbasert kunnskap.

Men det er svært lite sannsynlig at kunnskapsmengden har økt i samme takt som papirmengden. Systemet fremmer publisering – ikke kunnskapsutvikling i og for seg.

Hva betyr dette på bakkenivå?

Når det gjelder kvalitet, har systemets «gudfar» (Gunnar Sivertsen) selv sagt at indikatoren ikke måler kvalitet. Opprinnelig het det

Gjennom betre måling av forskingsresultat … ønskjer departementet … å stimulere universitet og høgskolar til å få fram forskingsresultat av høg kvalitet.

Det høres tilforlatelig ut. Men departementet snakker fra de høyere luftlag. Nede på bakken – som for meg er bibliotekfeltet – skulle dette bety at bedre måling av forskningsresultater i bibliotekfag skal føre til flere forskningsresultater av høy kvalitet. 

Departementets allmenne språk treffer ikke vår faglige virkelighet. Dette spørsmålet har våre fagfolk faktisk forsket på. Forfattere som Richardson (2002) og tidsskrifter som EBLIP har undersøkt både den formelle kvaliteten og de praktiske konsekvensene av det som publiseres som bibliotekforskning.
(more…)

mandag, september 23, 2013

P 38/13: På riktig kurs?

Filed under: debatt, forskning, utvikling — plinius @ 1:08 pm

Er HiOA på riktig kurs?

Debatten om tellekanter og FoU har blitt riktig livlig.

Plinius har flagget at antall publiseringspoeng pr. faglig ansatt ikke egner seg  som kompass for Høgskolen i Oslo og Akershus.  Jeg glad for engasjerte innlegg fra prorektor Frode Eika Sandnes og miljøfagsprofessor Knut Seip. De åpner for felles utforsking av problemfeltet.

Frodes fullstendige kommentar står på rektoratets blogg.  Jeg har svart slik:

Hva ønsker vi å måle?

La meg prøve å skissere en sentral problemstilling knyttet til alle former for måling: tellekanter, eksamen, EØS-kontroll:

  • For å vurdere om et instrument fungerer godt nok, må vi først angi hva instrumentet skal måle.

På dette området er både staten og HiOA nokså vage. Begge snakker mye om forskning og utvikling (FoU). Samtidig vet alle at det offisielle måleapparatet bare fanger opp (noen sider av) den mer tradisjonelle forskningsvirksomheten (F) .

(more…)

onsdag, januar 23, 2013

P 5/13: Nye takter i NORAD

Filed under: forskning, utdanning, utvikling — plinius @ 11:01 pm

I dag morges arrangerte NORAD et godt besøkt informasjonsmøte (ca. 80 deltakere) om det nye, store femårsprogrammet for støtte til høyere utdanning og forskning i Sør.

Bilde: Fra Juba i Sør-Sudan

NORHED-programmet omfatter 150 mill. kr. årlig i fem år, med søknadsfrist 15.mars. Bare store prosjekter, med samlet ramme på 7-18 mill., vil bli støttet. En fase 2, fram til 2025, er også planlagt. Det er ikke planer om nye utlysninger i løpet av første fase – men døren holdes forsiktig på gløtt.

Den politiske styringen har blitt sterkere. Pengene flyttes fra SIU til direktoratet.

De eksisterende støtteprogrammene for utviklingssamarbeid innenfor forskning og høyere utdanning, Nufu (Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning) og Noma (Norads program for masterstudier), forvaltes i dag av Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU). Disse to programmene fases ut i henholdsvis 2013 og 2015.

(more…)

Blogg på WordPress.com.